Việt Nam và Liên bang Nga ký thỏa thuận thăm dò dầu mỏ


Loading... Please Wait!